como leer el código de un neumático

como leer el código de un neumático

Notapor equipo de paddock el Mié Feb 25, 2009 10:49 am

Cualquier neumático para poder ser comercialitzatha cumplir una serie de requisitos, y cumplir las normas Europeas, una de estas normas es la de codificar el neumático, e inscribir este código en el lado visible del neumático, este código nos dará la siguiente información : Nombre del fabricante, dimensiones del neumático, etc ... caracteristiques del mateix, tipus de constitució, grau de qualitat, homologació Europea, en el següent dibuix mostrarem com esta distribuida aquesta informació. características del mismo, tipo de constitución, grado de calidad, homologación Europea, en el siguiente dibujo mostraremos cómo está distribuida esta información.
Imagen
* 1. Nom del fabricant o logotip 1. Nombre del fabricante o logotipo
* 2. Marca del pneumàtic 2. Marca del neumático
* 3. Dimensions mides i tipus de constitució del pneumàtic 3. Dimensiones tamaños y tipos de constitución del neumático
o 185 : Ample de la banda de rodament, expressat en mil·limetres. 185: Ancho de la banda de rodamiento, expresado en milímetros.
o 65 : Relació entre l'amplada i l'alçada del perfil per tant serà el 65% de 185 65: Relación entre la anchura y la altura del perfil por lo tanto será el 65% de 185
o R: constitució radial (La més comuna actualment) R: constitución radial (La más común actualmente)
o 15 : Diametre intern del penumàtic o de la llanta, expressat en polzades . 15: Diametro interno del penumàtic o de la llanta, expresado en pulgadas.
o * En alguns casos davant les mides hi ha una P o LT Ex: P 185 65 R 15 * En algunos casos ante las medidas hay una P o LT Ej: P 185 65 R 15
+ P = (Passenger) Pneumàtics per a transportar pasatgers, turismes P = (Passenger) Neumáticos para transportar pasajeros, turismos
+ LT =( Light Truck) Pneumàtic per a camionetes LT = (Light Truck) Neumático para camionetas
* 4. Indéx de la carrega i codi de velocitat ( Cal veure la taula ), 85= cada roda aguantara 515 Kg, T= Permet agafar una velocitat de 190 Km/h. 4. Índice de la carga y código de velocidad (Hay que ver la tabla), 85 = cada rueda aguantará 515 Kg, T = Permite coger una velocidad de 190 Km / h.
* 5. TUBELESS Pneumàtic sense cambra d'aire o TUBE TYPE amb cambra. 5. Tubeless Neumático sin cámara de aire o TUBE TYPE con cámara.
* 6 . TWI (Tread Wear Indicators): Indicadors que ens avisen que estem al límit per l'us, del pneumàtic, estem per sota els 1,6 mm exigits per la llei, quan el penumatic gastat arriba aquest punt, ens poden multar. 6. Twi (tread Wear Indicators): Indicadores que nos avisan que estamos al límite para el uso, del neumático, estamos por debajo de los 1,6 mm exigidos por la ley, cuando el penumatic gastado llega este punto, nos pueden multar.
* 7. Codi intern del fabricant 7. Código interno del fabricante
* 8. Pais de Fabricació 8. País de Fabricación
* 9 . 9. Matricula DOT per a l'exportació. Indica l'empresa productora, tipus de pneumàtic i data de fabricació. Matricula DOT para la exportación. Indica la empresa productora, tipo de neumático y fecha de fabricación.
* 10. Carrega (en Kg) i pressió màxima (Kpa Quilo Pascals). 10. Carga (en Kg.) y presión máxima (Kpa kilo Pascal).
* 11 . 11. Classificació del pnemàtic segons UTQG (Uniform Tyre Quality Grading). Clasificación del pnemàtic según UTQG (Uniform Tyre Quality Grading).
* 12. M+S (apte per a usos sobre superficies mullades, normalment exigit pel fabricant del vehicle). 12. M + S (apto para usos sobre superficies mojadas, normalmente exigido por el fabricante del vehículo).
* 13. Sigles d'hologació 13. Siglas de hologació
o DOT: Certifica el compliment de tots els estandards de seguretat aplicables, establerts per el Departament de Transport dels EUA (Department of Transportation). Despres d'aquestes sigles hi va el numero de matricula. DOT: Certifica el cumplimiento de todos los estándares de seguridad aplicables, establecidos por el Departamento de Transporte de EE.UU. (Department of Transportation). Despues de estas siglas se el numero de matricula.
o E : Certifica que el pneumàtic ha estat fabricat per un dels Estats de la Unió Europea, o Països del Est. E: Certifica que el neumático ha sido fabricado por uno de los Estados de la Unión Europea, o Países del Este. Si voleu saber de quin païs prove el vostre pneumàtic, mireu la següent taula. Si quiere saber de qué país prove su neumático, vea la siguiente tabla.

TAULES PER ALS CODIS DE VELOCITAT I ÍNDEX DE CARRÈGA MESAS PARA LOS CÓDIGOS DE VELOCIDAD Y índice de carga
CODI DE VELOCITAT CÓDIGO DE VELOCIDAD
Clasificació Clasificación Velocitat Maxima Velocidad Maxima Usos Usos
M M
130 Km/h 130 Km. / h No s'utilitza per a turismes No se utiliza para turismos
N N
140 Km/h 140 Km / h Rodes de recanvi d'emergencia (petites) Ruedas de repuesto de emergencia (pequeñas)
P P
150 Km/h 150 Km / h En desús, difícil de trobar En desuso, difícil de encontrar
Q Q
160 Km/h 160 Km / h Rodes d'hivern amb claus Ruedas de invierno con clavos
R R
170 Km/h 170 Km / h Per a camions petits Para camiones pequeños
S S
180 Km/h 180 Km / h Coches petits, poc utilitzada Coches pequeños, poco utilizada
T T
190 Km/h 190 Km / h Pneumàtics ecologics, prima la durabilitat Neumáticos ecologicos, prima la durabilidad
U U
200 Km/h 200 Km / h Cotxe urbà per amb més grip que el Codi T Coche urbano para con más gripe que el Código T
H H
210 Km/h 210 Km / h Igual que el "U" pero per a Compactes Igual que el "U" pero para Compactos
V V
240 Km/h 240 Km / h Cotxes esportius amb perfil baix Coches deportivos con perfil bajo
W W
270 Km/h 270 Km / h Coupes d'altes prestacions ~200 Cv Coupés de altas prestaciones ~ 200 Cv
Y Y
300 Km/h 300 Km / h Esportius i competició duren ~10.000 Km Deportivos y competición duran ~ 10.000 Km.
Z Z
Més de 300 Km/h Más de 300 Km / h Competició preu desorbitat Competición precio desorbitado


Índex de Carrèga Índice de carga


Pes en Kg per Pneumàtic Peso en Kg. por Neumático

62 62 265 265
63 63 272 272
64 64 280 280
65 65 290 290
66 66 300 300
67 67 307 307
68 68 315 315
69 69 325 325
70 70 335 335
71 71 345 345
72 72 355 355
73 73 365 365
74 74 375 375
75 75 387 387
76 76 400 400
77 77 412 412
78 78 425 425
79 79 437 437
80 80 450 450
81 81 462 462
82 82 475 475
83 83 487 487
84 84 500 500
85 85 515 515
86 86 530 530
87 87 545 545
88 88 560 560
89 89 580 580
90 90 600 600
91 91 615 615
92 92 630 630
93 93 650 650
94 94 670 670
95 95 690 690
96 96 710 710
97 97 730 730
98 98 750 750
99 99 775 775
100 100 800 800
101 101 825 825
102 102 850 850
103 103 875 875
104 104 900 900
105 105 925 925
106 106 950 950
107 107 975 975
108 108 1000 1000
109 109 1030 1030
110 110 1060 1060
111 111 1090 1090
112 112 1120 1120
113 113 1150 1150
114 114 1180 1180
115 115 1215 1215
116 116 1250 1250
117 117 1285 1285
118 118 1320 1320
119 119 1360 1360
120 120 1400 1400
121 121 1450 1450
122 122 1500 1500
123 123 1550 1550
124 124 1600 1600
125 125 1650 1650
126 126 1700 1700

PAÏS DE FABRICACIÓ PAIS DE FABRICACIÓN
CODI CÓDIGO

PAÏS PAÍS

CODI CÓDIGO

PAÏS PAÍS
E1 E1 Alemanya Alemania E20 E20 Portugal Portugal
E14 E14 Suissa Suiza E8 E8 Republica Checa Republica Checa
E2 E2 França Francia E21 E21 Russia Rusia
E15 E15 Noruega Noruega E9 E9 Espanya España
E3 E3 Italia Italia E22 E22 Grecia Grecia
E16 E16 Finlandia Finlandia E10 E10 Iugoslavia Yugoslavia
E4 E4 Holanda Holanda E23 E23 Irlanda Irlanda
E17 E17 Dinamarca Dinamarca E11 E11 Regne Unit Reino Unido
E5 E5 Suecia Suecia E24 E24 Croacia Croacia
E18 E18 Rumania Rumania E12 E12 Austria Austria
E6 E6 Belgica Bélgica E25 E25 Eslovenia Eslovenia
E19 E19 Polonia Polonia E13 E13 Luxemburg Luxemburgo
E7 E7 Hungria Hungria E26 E26 Eslovaquia Eslovaquia

font/fuente motorcat
equipo de paddock
Site Admin
 
Mensajes: 1048
Registrado: Mié Dic 12, 2007 10:04 pm

Volver a NEUMATICOScron